• Helse Miljø og Sikkerhet
• Kvalitetssikring
• Kurs på Gran Canaria
Copyright © 2009 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Copyright © 2011 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Mercur
Ressursutvikling AS
-vi gjør det enklere for deg-
Hjem
Om oss
Produkter
Linker
Kontakt
Arbeidstilsynets definisjon av arbeidsgiver

Utdrag fra arbeidstilsynets orientering nr 326, Arbeidsgiverens plikter IV:

IV. Hvem er arbeidsgiver?

Lovens § 1-8 andre ledd definerer arbeidsgiver som enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det juridiske ansvar hviler på eieren av virksomheten eller den person som er satt til å drive den.

I mange virksomheter vil det således kunne være flere som har arbeidsgiverplikter og arbeidsgiveransvar etter loven. I et aksjeselskap vil styret måtte anses som arbeidsgiver og den daglige leder som stedfortredende arbeidsgiver. Er virksomheten stor og organisert i flere avdelinger med selvstendig faglig eller administrativt ansvar, vil både toppleder og avdelingsleder kunne ha arbeidsgiveransvar.

I statlige virksomheter vil den øverste leder, f.eks. statsråden i et departement, bli å anse som arbeidsgiver. I en kommune vil kommunestyret og formannskapet være arbeidsgiver, men øverste daglige leder - rådmann, kontorsjef, etatssjef - vil være å anse som leder i arbeidsgivers sted.
Hvorvidt en leder for en enhet har arbeidsgiveransvar, må vurderes ut fra om vedkommende på selvstendig grunnlag kan treffe avgjørelser om å ivareta arbeidsmiljøhensyn og å prioritere ressurser.

Arbeidsgiveren og eventuelle stedfortredere har et strafferettslig ansvar for å oppfylle sine plikter etter loven. Dessuten kan virksomheten som juridisk person bøtelegges når noen som har handlet på vegne av virksomheten har overtrådt lovens bestemmelser.

Det er flere grunner til at ansvaret og pliktene først og fremst er lagt til arbeidsgiveren (den øverste leder). For det første er det arbeidsgiveren som disponerer virksomhetens forskjellige ressurser og utøver styringsretten. Like viktig er imidlertid det forhold at kvaliteten av arbeidsmiljøet på en arbeidsplass vanligvis er et produkt av mange menneskers handlinger - ledere, spesialister, konsulenter, maskinleverandører osv., og at det bare er toppledelsen som har mulighet til å vurdere og påvirke helheten.