Arbeidsoperasjon
Arbeid under eller nær strømførende ledninger/kabler
Mulig årsak og
konsekvens
Kontakt mot strømførende kabler/ledninger.
Skade, død på mannskap.
Hver enkelt arbeidsoperasjon skal IKKE påbegynnes før
Maskin AS sitt mannskap på stedet har fått klarsignal fra LFS
om at arbeidet er sikkert å igangsette. (SJA)
Sannsynlighet
Konsekvens
Risikonivå
Analyse
Medium
Stor
Tiltak
Alt arbeid styres av TKE. LFS har ansvar for å melde
arbeidet inn og ut til vaktsentralen i Troms Kraft.
Dokumenter
Risikovurdering / instrukser / SJA
Arbeidsoperasjon
Transport av utstyr/materiell over grunn med mark/jord over
Mulig årsak og
konsekvens
Kabler og jordingsnett/hovedjord blir avslitt av uhell/uvitenhet
ved transport
Sannsynlighet
Konsekvens
Risikonivå
Analyse
Medium
Medium
Tiltak
Gravemelding
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Dokumenter
Risikovurdering / instrukser / SJA
Maskin AS
Risikoanalyser
Arbeidsoperasjon
Bruk av laste og lossemaskiner
Mulig årsak og
konsekvens
Forskjøvet last kan falle ned , defekte maskiner kan føre til
skade/ død på personell og/eller skade på utstyr
Sannsynlighet
Konsekvens
Risikonivå
Analyse
Medium
Stor
Tiltak
Etablere sikkerhetssoner. Maskiners verneinnretninger skal til
enhver tid være iht spesifikasjonene.
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Dokumenter
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Arbeidsoperasjon
Is på ferdselsveier, arbeidssteder og riggområder
Mulig årsak og
konsekvens
Personell kan skli og falle, utstyr kan skli og føre til kollisjoner
med utstyr og personell. Kan medføre skade/ død på personell
og/ eller skade på utstyr
Sannsynlighet
Konsekvens
Risikonivå
Analyse
Liten
Stor
Tiltak
Sikres med sandstrøing, bruk av kjetting, isbrodd.
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Dokumenter
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Arbeidsoperasjon
Montering  og demontering av tunge elementer
Transport, lagring og montering av stolper, nettstasjoner,
transformatorer
Mulig årsak og
konsekvens
Utilstrekkelig sikring av last under transport. løfteutstyr kan
svikte, fester, stropper kan slites av. Kan medføre død /skade
på personell og/eller skade på utstyr
Sannsynlighet
Konsekvens
Risikonivå
Analyse
Medium
Stor
Tiltak
Løfteutstyr/ -redskap skal være sertifisert og egnet til formålet.
Forsvarlig sikring av last.
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Dokumenter
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Arbeidsoperasjon
Som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som
kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet
krav til helsekontroll.
Bruk av smøremidler, rensemidler. Behandling av
kreosotimpregnert tømmer.
Mulig årsak og
konsekvens
Feilbehandling av/ uvitenhet  om stoffer. Kan medføre
svimmelhet, kvalme, hodepine og hudproblemer. Videre
større/ alvorlige helseproblermer.
Sannsynlighet
Konsekvens
Risikonivå
Analyse
Medium
Medium
Tiltak
Personlig verneutstyr.
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Dokumenter
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Arbeidsoperasjon
Lagring og oppbevaring av søppel, (esker, plast, treverk,
kjemikalier osv)
Mulig årsak og
konsekvens
Utslipp, brannfare.
Sannsynlighet
Konsekvens
Risikonivå
Analyse
Medium
Medium
Tiltak
Alt overflødig materiell, emballasje osv  fjernes så snart som
mulig, og iht plan/ instruks.
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA
Dokumenter
Risikovurdering / prosedyrer / instruks /SJA

I tillegg har vi følgende risikoanalyser ferdige:

- Kryssing under 22 kV linje ved transport
- Arbeid på eller nær ved eksisterende spenningsførende anlegg
- På eller nær ved høyspent-ledninger og elektriske installasjoner
- På steder med trafikk eller i tettsteder.
- Transport av materiell og utstyr ved kryssing av vei, og arbeid nær vei
   hvor arbeidstaker kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme.
- Arbeider og transport av utstyr/materiell i bratt terreng som er rasutsatt         og som veksler mellom berg, steinur, våt snø og islagt mark
- Arbeid nær sjø, elv, tjern eller myrhull.
- Arbeid i høyden
- Bruk av løfteutstyr og -redskap
- Daglig orden på arbeidssted.
- Bruk av laste og lossemaskiner
- Is på ferdselsveier, arbeidssteder og riggområder
- Montering  og demontering av tunge elementer
- Transport, lagring og montering av stolper, nettstasjoner,  transformatorer
- Arbeidsoperasjon som utsetter personer for kjemiske eller biologiske  stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og  arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til  helsekontroll.

- Bruk av smøremidler, rensemidler. Behandling av kreosotimpregnert tømmer.
- Lagring og oppbevaring av søppel, (esker, plast, treverk, kjemikalier osv)